Zvláštní mateřské požehnání

Zvláštní mateřské požehnání je mimořádný Boží dar darovaný prostřednictvím Panny Marie v Medžugorje jako prostředek k obrácení lidí zpět k Bohu. Jedná se o požehnání, kterým může žehnat každý, komu byl tento dar předán. S tímto požehnáním jsou spojeny mimořádné milosti obrácení, uzdravení, posílení v dobrém a spásy duším. Matka Boží si přeje, aby se její mateřské požehnání šířilo do všech končin a přinášelo obrácení k Bohu. 

Pokud toužíte, aby vám byl tento dar předán, přečtěte si Kontakt.

~

Drahé děti!
Dnes si přeji vás vyzvat k lásce k bližnímu. 
Budete-li chtít milovat bližního, pocítíte více Ježíše, 
zvláště o Vánocích. Bůh vás obdaří velikými dary, 
když se mu odevzdáte. 
Přeji si zvláštním způsobem na Vánoce dát matkám svoje 
zvláštní mateřské požehnání a ostatním požehná Ježíš svým požehnáním. 
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

19.prosince 1985, Medžugorje

~

Drahé děti!
Vyzývám vás k míru. Prožívejte mír ve svém srdci
i ve svém okolí, aby všichni poznali mír, který nepřichází od vás, nýbrž od Boha.
Dítka, dnes je veliký den. Radujte se se mnou! Oslavujte Ježíšovo narození 
mým mírem. Mírem, s kterým jsem přišla 
jako vaše Matka, Královna míru. 
Dnes vám dávám své zvláštní požehnání. 
Neste ho každému stvoření, ať má mír. 
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. prosince 1988, Medžugorje

~

Žehnejte zvláštním požehnáním i ty, kteří nevěří. 
Můžete jim dát toto požehnání od srdce 
a pomoci jim na jejich cestě k obrácení. 
Žehnejte každého, koho potkáte.
Dávám vám zvláštní milost. 
Přeji si, abyste předávali tuto milost ostatním.

29. listopadu 1988, Medžugorje

~

Znění zvláštního mateřského požehnání

Nebyla určena žádná konkrétní formulace, stačí modlitba vlastními slovy, ujala se následující krátká a výstižná modlitba:

Žehnám Ti 
zvláštním mateřským požehnáním 
Panny Marie,
Ve jménu Otce
i Syna
i Ducha svatého.
Amen.

Modlitbu je možné pronést v duchu, dokonce i na dálku, opakovaně. Zvláštní mateřské požehnání Panny Marie je součástí Božího plánu k obrácení lidí, přináší sílu, uzdravení a lásku celému světu. Vše se děje skrze jednotlivce, kteří tento dar každodenně používají a předávají dál. 

Základní pravidla zvláštního mateřského požehnání

Požehnání:

 • Požehnání má sílu obracet lidi, pomáhat jim, uzdravovat a posilovat v dobrém.
 • Síla předávaného požehnání záleží na hloubce víry v tento dar.
 • Požehnání se můžete modlit vlastními slovy, například: „Žehnám ti zvláštním mateřským požehnáním Panny Marie, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“
 • Je možné žehnat věřícímnevěřícím, a tak jim pomáhat na cestě k Bohu.
 • Můžete žehnat každému, nahlas, či potichu, v přítomnosti či na dálku, opakovaně vícekrát denně.
 • Není nutné být v přítomnosti toho, komu chcete žehnat.
 • Zvláštním mateřským požehnáním žehnáme vždy jedné osobě, ne více najednou.
 • Čím více lidí bude požehnání přijímat, tím větší má moc šířit pokoj ve světě.

Předání daru:

 • Pokud přijmete dar zvláštního mateřského požehnání od někoho, kdo již tento dar má, můžete jej dále předávat dalším lidem, a i oni tento dar přijmou ve stejné míře, jako by jej obdrželi přímo od Matky Boží. Tento dar je na celý život
 • Dar se může předává podobnými slovy: „Žehnám ti zvláštním mateřským požehnáním Panny Marie, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“ + přidat vysvětlení, jak žehnat a jak dar předávat.
 • Dar se předává osobně, ne na dálku (tedy ne telefonicky).
 • Používejte toto požehnání s pokorou– je to dar od Matky Boží. Předávejte jej doslova každému, koho potkáte.
 • Pro předání daru vám, přejděte na Kontakt.

Výběr z Medžugorských poselství

~

Obdržíte požehnání, sílu a lásku.
Neste ji do svých domovů a rodin. 
Každému z vás uděluji zvláštní požehnání.
Setrvejte v radosti, modlitbě a smíření.

24. června 1986, Křiževac, Medžugorje

~

Drahé děti! 
Dnes vám děkuji za vaši přítomnost na tomto místě,
kde vám dávám zvláštní milosti. Vybízím každého z vás,
ať ode dneška začnete žít životem, který si od vás Bůh přeje, 
a ať začnete činit dobré skutky lásky a milosrdenství. 
Nepřeji si, drahé děti, abyste naplňovaly poselství a zároveň činily hřích, 
který mi není milý. 
Proto, drahé děti, přeji si, aby každý z vás žil novým životem, 
bez ubíjení všeho toho, co Bůh ve vás tvoří a co vám On dává. 
Já vám dávám své zvláštní požehnání a 
zůstávám s vámi na vaší cestě obrácení. 
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. března 1987, Medžugorje

~

Drahé děti!
Žehnán vám svým mateřským požehnáním 
a žádám vás, abyste byli nositeli mého míru 
a modlili se za mír ve světě. 

11. listopadu 1988, Medžugorje

~

Drahé děti! 
Dnes vám zvláště žehnám svým mateřským požehnání
a přimlouvám se za vás před Bohem, 
ať vám daruje dar obrácení srdce.

25.prosince 1989, Medžugorje

~